Bescherming van persoonsgegevens - bijgewerkt op 30.09.2022

In het kader van het beheer en de opvolging van uw bestelling moeten wij (Verkoper) uw persoonsgegevens (Koper) verzamelen. Deze gegevens worden gebruikt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 2016/679 van 27 april 2016 vanaf de toepassing ervan op 25 mei 2018 (hierna "GDPR" genoemd).
Er wordt aan herinnerd dat dit beleid inzake gegevensbescherming (hierna "dit" genoemd) een integrerend deel uitmaakt van de Algemene verkoopvoorwaarden voor internet en winkels (hierna "AVV" genoemd). Alle begrippen die hier niet worden gedefinieerd, worden dus bepaald in de toepasselijke AV.
Het plaatsen van een bestelling impliceert de aanvaarding van de voorwaarden van deze AV.

 

 1. Definitie van persoonsgegevens
 2. Identiteit van de verantwoordelijke voor de verwerking
 3. Functionaris voor gegevensbescherming
 4. Verwerking van persoonsgegevens
 5. Ontvangers van de verzamelde gegevens
 6. Duur van de opslag van persoonsgegevens
 7. Rechten van personen
 8. Veiligheid
 9. Wijziging van het handvest
 10. Gegevens van minderjarigen
 11. Wat is een cookie?
 12. Cookies op de site
 13. Het opzetten van sociale netwerken
 14. Oppositie en configuratie
 15. Parametrering van navigatiesoftware

 

 1. 1. DEFINITIE VAN PERSOONSGEGEVENS

De GDPR definieert persoonsgegevens als :

"Alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna "betrokkene" genoemd); een "identificeerbare natuurlijke persoon" is iemand die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator, zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator, of van een of meer specifieke elementen die kenmerkend zijn voor zijn of haar fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit."

 

 1. 2. IDENTITEIT VAN DE VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING

De verantwoordelijke voor de verwerking is de verkoper, d.w.z. OKI: een naamloze vennootschap met maatschappelijke zetel te 350, rue des Verdiers - 59390 Lys Lez Lannoy en ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister van Lille Métropole (RCS) onder nummer 518 059 282.

 

 1. 3. FUNCTIONARIS VOOR GEGEVENSBESCHERMING

U kunt te allen tijde uw account deactiveren of contact opnemen met de functionaris voor gegevens-bescherming door een e-mail te sturen naar het volgende adres: dataprotection@lrdm.eu

 

 1. 4. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Wanneer u onze website www.leroidumatelas.fr (hierna "de Site" genoemd) doorzoekt en/of bestellingen plaatst in de winkel of op de Site, verzamelen wij gegevens voor de volgende doeleinden:

 

Verzamelkanaal Verzamelde gegevens Doelstellingen Rechtsgrondslag voor verwerking

Contactformulier

naam, e-mail

Met dit contactformulier kunnen gebruikers contact met ons opnemen. Wij verzamelen alleen gegevens om te reageren op berichten van gebruikers.

 

Toestemming van de gebruiker

Vragenformulier « vind uw matras »

Geen

Met deze vragenformulier kan de gebruiker zich alleen laten leiden bij zijn keuze van een matras. We slaan geen gegevens op. Het wordt gewist zodra het resultaat van de matrasselectie wordt weergegeven.  

 

Geen gegevens opgeslagen. Onmiddellijke verwijdering

Nieuwsbrief

e-mail

Elke gebruiker kan zich abonneren op de nieuwsbrief van onze Site. Om de nieuwsbrief niet langer te ontvangen, kan de gebruiker zich uitschrijven via de daartoe voorziene functionaliteit op de Site of door een rechtstreeks verzoek in te dienen bij onze verantwoordelijke voor de verwerking : dataprotection@lrdm.eu

 

Toestemming van de gebruiker

Aanmaken van een klantaccount

Voornaam, naam, e-mail

Om een bestelling op de Site te plaatsen, moet de gebruiker een klantaccount aanmaken. De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor de veiligheid van zijn persoonlijke identificatiemiddelen en moet derhalve de Verkoper inlichten in geval van frauduleus gebruik of verlies van zijn identificatiemiddelen.  De verkoper kan hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld.

 

Toestemming van de gebruiker

Opvolging van bestellingen

Voornaam, naam, e-mail, postadres, telefoonnummer

Wij verzamelen deze gegevens uitsluitend met het oog op de verwerking van de bestellingen op de site, de opvolging van de levering, de dienst na verkoop en de opvolging van het dossier van de koper door onze klantendienst.

 

Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst met de Koper

Betaling van bestellingen

Betalingsgegevens

Betalingsgegevens worden verzameld door onze betalingsdienstaanbieders (Adyen en haar dienstverleners en/of Alma (zie AV op internet of voor winkels)). Onze dienstverleners garanderen de veiligheid van uw betalingsgegevens. De Koper kan het beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens van deze dienstverleners raadplegen.

 

Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst met de Koper

Navigeren op onze site

Cookies

Onze site verzamelt uw surfinformatie voor statistische doeleinden. Wij nodigen u uit de artikelen over het beheer van cookies te raadplegen.

Het doel van deze gegevensverzameling is het verstrekken van gepersonaliseerde reclame-inhoud, het verbeteren van de website, het verbeteren van de klantendienst, het contacteren van de Koper en gebruikers via e-mail, het verzamelen van de meningen van de Koper en gebruikers, het communiceren aan de Koper en gebruikers van promoties of enquêtes.

 

Toestemming van de koper en de gebruikers

Navigeren op onze site

IP-adres

Het voorkomen en bestrijden van computerfraude (spamming, hacking, enz.).

 

Antwoord op een wettelijke verplichting

 

 1. 5. ONTVANGERS VAN DE VERZAMELDE GEGEVENS

De gegevens worden aan strikt door de Verkoper geselecteerde derden doorgegeven om de bestelling van de Koper te verwerken. Deze derden kunnen de gegevens namens hen verwerken of doorgeven aan onderaannemers. De ontvangers van de gegevens kunnen leveringsbedrijven, marktplaatsen, bankinstellingen, autoriteiten voor fraudebestrijding en commerciële partners, marketing- en reclamebureaus zijn.
Wij doen ook een beroep op onderaannemers, met name voor :

 

 • - Veilige betaling in de winkel en op de Site
 • - Fraudebestrijding en terugvordering van onbetaalde rekeningen
 • - Productie of dienstverlening op maat
 • - Verzending en levering van bestellingen
 • - Beheer van chat, telefoongesprekken, hun eventuele opname en het versturen van post
 • - Personalisering van de inhoud van de site en mobiele toepassingen
 • - Het uitvoeren van technisch onderhoud en ontwikkeling van de Site
 • - Adviezen verzamelen
 • - Hosting

 

Wanneer wij gebruik maken van de diensten van dienstverleners of onderaannemers, hebben zij beperkte toegang tot gebruikers- of kopersgegevens bij het verlenen van deze diensten. Deze dienstverleners of onderaannemers zijn contractueel verplicht deze gegevens te gebruiken overeenkomstig de bepalingen van de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming.

Indien wij persoonsgegevens buiten de Europese Unie moeten overdragen, zullen wij dit alleen doen aan dienstverleners die gevestigd zijn in landen die erkend zijn als landen die een passend niveau van bescherming van persoonsgegevens bieden, of, indien van toepassing, op basis van passende waarborgen krachtens de GDPR.

Anders zullen wij de gegevens van onze gebruikers, noch van de Kopers, doorgeven zonder hun toestemming te hebben verkregen en alle nodige maatregelen te hebben genomen om de bescherming van hun gegevens te waarborgen.

 

 1. 6. DUUR VAN DE OPSLAG VAN PERSOONSGEGEVENS

De persoonsgegevens van gebruikers en kopers worden niet langer bewaard dan nodig is om het doel te bereiken waarvoor wij de gegevens bewaren, om aan hun behoeften te voldoen of om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen.

 

 1. 7. RECHTEN VAN PERSONEN

U hebt het recht te verzoeken om toegang tot persoonsgegevens, om rectificatie of verwijdering van deze gegevens, om beperking van de verwerking of om bezwaar tegen de verwerking en om het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Het recht van rectificatie, uitwissing, beperking of verzet geldt niet voor gegevens die nodig zijn voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van een recht in rechte.
Om uw rechten uit te oefenen, volstaat het:

 

 • - Een brief naar OKI, ter attentie van de Data Protection Officer (DPO), 350 rue des verdiers 59390 Lys lez Lannoy schrijven.
 • - Of een e-mail naar het volgende adres dataprotection@lrdm.euschrijven

 

Door uw naam, voornaam en adres te vermelden en een identiteitsbewijs bij te voegen. Uw verzoek wordt binnen een maand na ontvangst behandeld. U heeft het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name de CNIL : https://www.cnil.fr/fr/plaintes

 

 1. 8. VEILIGHEID

Wij beschermen uw persoonsgegevens door fysieke en logische beveiligingsmaatregelen te treffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, misbruik, openbaarmaking, verlies en vernietiging.

Maar hoe hard wij ook ons best doen, geen enkele beveiligingsmethode is volledig veilig en wij kunnen geen absolute veiligheid garanderen. Als wij kennis krijgen van een datalek of een inbreuk op de beveiliging, zullen wij de betrokken gebruikers of Kopers en de CNIL, indien van toepassing, onmiddellijk op de hoogte brengen. Al onze procedures voor het melden van incidenten houden rekening met de toepasselijke wettelijke bepalingen.

 

 1. 9. WIJZIGING VAN HET HANDVEST

Wij behouden ons het recht voor dit beleid te wijzigen door u een nieuwe versie te doen toekomen. Deze nieuwe versie treedt onmiddellijk in werking. Wij nodigen u uit de berichten en webpagina's regelmatig te raadplegen om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

 

 1. 10. GEGEVENS VAN MINDERJARIGEN

Voorts mogen, overeenkomstig de bepalingen van de RGPD, personen jonger dan zestien (16) jaar zonder toestemming van hun wettelijke voogd. Gebruikers jonger dan 16 jaar worden verzocht toestemming te vragen aan een wettelijke vertegenwoordiger om hun persoonlijke gegevens te mogen verzamelen en gebruik te mogen maken van de diensten van de site.

Wij behouden ons het recht voor de wettelijke vertegenwoordiger om een bewijs van toestemming te vragen. Ons bedrijf is niet aansprakelijk voor persoonlijke gegevens van gebruikers onder de 16 jaar.

 

 1. 11. WAT IS EEN COOKIE ?

Een Cookie is een klein bestand dat door onze Site op het apparaat van een gebruiker (bijv. computer, telefoon) wordt geplaatst wanneer de gebruiker onze Site bezoekt. De Cookie bevat geen persoonlijke informatie, maar stelt ons in staat het apparaat van de gebruiker te koppelen aan zijn of haar voorkeuren voor gebruik en ervaring op onze Site.
Voor het gebruik van Cookies waarbij persoonlijke gegevens worden opgeslagen en geanalyseerd, wordt altijd de toestemming van de gebruiker gevraagd. Deze toestemming geldt voor een periode van 13 maanden, waarna de gebruiker opnieuw om toestemming wordt gevraagd.

 

 1. 12. COOKIES OP DE SITE

Wij gebruiken en verzamelen cookies voor de volgende doeleinden:

 • - Om statistieken en informatie over het verkeer op onze site te verwerken en deze zoveel mogelijk te optimaliseren
 • - Om onze gebruikers een soepele browse-ervaring te bieden door de presentatie van onze site aan te passen aan de weergavevoorkeuren van de terminal van de gebruiker
 • - Om de door de gebruiker op het platform verstrekte informatie op te slaan.

 

 1. 13. SOCIALE NETWERKEN OPZETTEN

Door te klikken op de pictogrammen van de sociale netwerken op onze Site en indien de gebruiker het deponeren van Cookies heeft aanvaard door verder te surfen op de site, kunnen deze sociale netwerken ook Cookies deponeren op de terminals van de gebruiker.

De gebruiker kan het gegevensbeschermingsbeleid van deze sociale netwerken raadplegen om de overeenkomstige Cookies in te stellen:

 

 

 1. 14. OPPOSITIE EN CONFIGURATIE

Alle gebruikers van de site kunnen zich verzetten tegen de registratie van "cookies" door hun browser op de volgende manier(en) te configureren:

 • - Open een privé-browservenster
 • - Cookies configureren via het tabblad "Cookies" dat beschikbaar is op de homepage van onze Site
 • - Het apparaat zodanig configureren dat een bericht verschijnt waarin u wordt gevraagd cookies te accepteren, te personaliseren of te weigeren op elke site of systematisch
 • - Of elk ander middel waarover de gebruiker beschikt.

 

De gebruiker kan er te allen tijde voor kiezen zijn of haar wensen met betrekking tot Cookies kenbaar te maken en te wijzigen.
Wij wijzen alle verantwoordelijkheid af voor de gevolgen verbonden aan het functioneren van de Site en de diensten die kunnen worden aangeboden als gevolg van :

 • - Het weigeren van Cookies door de gebruiker ;
 • - En/of de onmogelijkheid voor de site om de Cookies die nodig zijn voor hun werking te registreren of te raadplegen door de keuze van de gebruiker.

 

 

 1. 15. PARAMETRERING VAN NAVIGATIESOFTWARE

De gebruiker kan zijn browsersoftware zodanig configureren dat hij zijn keuzes met betrekking tot het gebruik van cookies kan bepalen :

 

De gebruiker kan zijn browser ook zo instellen dat hij cookies per geval aanvaardt of weigert voordat ze worden geïnstalleerd, of cookies van zijn apparaat verwijdert. De gebruiker wordt geïnformeerd dat door het instellen van zijn browser om Cookies te weigeren, bepaalde functionaliteiten van onze site mogelijk niet toegankelijk zijn en dat de verantwoordelijkheid van onze Vennootschap of van de host in dit opzicht niet kan worden ingeroepen.