Algemene Verkoopvoorwaarden Voor Winkels Geactualiseerd Op 26.06.2023

GOBREL - 116/118 Boulevard des Canadiens – 7711 Dottenijs
Bedrijfsnummer : 0446 782 889
Telefoonnummer: 056 93 01 17 / E-mailadres: serviceclient@leroidumatelas.fr

 

 1. Toepassingsgebied
 2. Prijs en betalingsvoorwaarden
 3. Leveringsvoorwaarden
 4. Afhaling van de bestelling - Termijn voor de afhaling door de koper
 5. 200 nachten op proef
 6. Algemene garantievoorwaarden
 7. Gemoedsrustpakket
 8. Gerarandeerd laagste prijs - uitvoeringsvoorwaarden
 9. Toepasselijk recht en geschillen
 10. Behandeling van meubelafval
 11. Data en persoonlijke gegevens
 12. Valumat

 

1 – Toepassingsgebied

De onderhavige algemene verkoopvoorwaarden (hierna "AV" genoemd) zijn van rechtswege van toepassing op elke verkoop tussen de Verkoper die handelt onder het merk "DE MATRASSENKONING" (hierna "de verkoper" genoemd) en de consument zoals gedefinieerd in het voorlopige artikel van de consumentencode (hierna "de koper" genoemd.
De koper verklaart kennis te hebben genomen van deze algemene verkoopvoorwaarden en ze te hebben aanvaard vóór zijn onmiddellijke aankoop of het plaatsen van zijn bestelling. In dit verband zijn zij tegen hem uitvoerbaar.
Elke bestelling of onmiddellijke aankoop impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding van de AV, die voorrang hebben op alle andere voorwaarden, met name die welke van toepassing zijn op de verkoop via internet, met uitzondering van eventuele bijzondere voorwaarden die uitdrukkelijk tussen de koper en de verkoper zijn overeengekomen.
De verkoop wordt geacht te zijn gesloten op de datum van aanvaarding van de bestelling of bij onmiddellijke aankoop door de Koper. De verkoop is perfect bij de ondertekening van de bestelling en bij betaling van de aanbetaling door de Koper. Er is geen herroepingstermijn als de verkoop plaatsvindt in de winkel van de Verkoper. Het is de verantwoordelijkheid van de Koper om ervoor te zorgen dat de gekochte koopwaar compatibel is met het gebruik waarvoor hij bedoeld is, met de configuratie van zijn gebouw (b.v. trappenhuis, lift, enz.) of de toegang, zodat de goederen kunnen worden vervoerd en geïnstalleerd in de kamer van zijn keuze. De verkoper zal op grond van dit lid geen restitutie verlenen. De aankoop van een koopwaar met een uitzonderlijke dimensie kan – in geen geval – recht geven op de dienst "200 proefnachten " (cf. Artikel 5) en meer in het algemeen noch voor de terugname, noch voor de uitwisseling van de goederen, zelfs als u zich abonneert op een Gemoedrustpakket (cf. Artikel 7). De goederen met uitzonderlijke afmetingen zijn die welke afwijken van de standaard afmetingen: dat wil zeggen de afmetingen die gewoonlijk te koop zijn bij de Verkoper. Om je de best mogelijke service te bieden, behouden we ons het recht voor om de AV op elk moment aan te passen of te wijzigen. Daarom raden we je aan om ze af te drukken of op te slaan op de dag dat je je bestelling plaatst.

 

2 – Prijs en betalingsvoorwaarden

2.1 De productaanbiedingen en hun prijzen kunnen te allen tijde worden gewijzigd en zijn geldig zolang de voorraad strekt. De prijzen worden verstrekt tegen de tarieven die van kracht zijn op de dag van de onmiddellijke aankoop of registratie van de bestelling van de Koper.
Alle prijzen van de aangeboden producten zijn uitgedrukt in euro, inclusief alle belastingen, inclusief eco-bijdrage, exclusief de bijdrage in de leveringskosten en eventueel de inbedrijfstellingskosten (zie "3. Leveringsvoorwaarden").

2.2 De Verkoper behoudt zich het recht voor om elke bestelling te weigeren van een klant waarmee een geschil bestaat of heeft bestaan over de betaling van een eerdere bestelling.

2.3 De Koper kan kiezen tussen de volgende betalingswijzen:

 • - contante betaling (2.3.1)

 • - of betaling in termijnen met Alma (2.3.2)

2.3.1 Contante betaling
Bij gebreke van bijzondere voorwaarden die de verkoper en de koper strikt binden, gelden de volgende betalingsvoorwaarden:

 • - De volledige betaling van de bestelling moet op het ogenblik van de aankoop gebeuren indien de goederen worden meegenomen of indien de leveringsdatum is vastgesteld.

 • - In geval van uitgestelde levering dient de klant een aanbetaling te doen van minimaal 30% van de verkoopprijs inclusief BTW en 50% voor "te grote" goederen of specifieke bestellingen. Deze aanbetaling is in geen geval gelijk aan een aanbetaling zoals gedefinieerd in artikel 1590 van het Franse Burgerlijk Wetboek..

 • - De betaling van het saldo is verschuldigd op de dag waarop de leveringsdatum wordt vastgesteld. Geen enkel product wordt geleverd totdat de volledige prijs is betaald.

2.3.2 Betaling in termijnen met Alma en Cetelem

 • Betaling in 2 of 3 termijnen met Alma

Betaling in termijnen is mogelijk via onze partner Alma. De betalingsbeveiliging wordt verzorgd door Alma en haar serviceproviders. Alle betalingen worden beveiligd door 3 D Secure. Alleen bestellingen met een totale waarde tussen €50 en €3000 komen in aanmerking voor deze betaalmethode. Voor de Koper zijn er geen kosten verbonden aan deze betaalmethode. Uitvoering van de betaling door de Koper is onderworpen aan de aanvaarding door de Koper van de algemene gebruiksvoorwaarden (betaling in 2 of 3 termijnen).

Elke contractbreuk (annulering van de bestelling, opzegging, enz.), om welke reden dan ook, zal resulteren in de beëindiging van de contractuele band tussen de Koper en Alma. Elke weigering om Alma een financieringsoplossing te bieden voor een bestelling kan resulteren in de annulering van de bestelling, tenzij de koper ermee instemt contant te betalen.

Alma is een telepayment manager en geeft een elektronisch certificaat uit dat dient als bewijs van het bedrag en de datum van de transactie.

 

 • Betaal per krediet vanaf 4 keer en tot 10 keer met Cetelem

Betaling met creditcard is mogelijk via onze partner Cetelem. Alle betalingen worden beveiligd door 3 D Secure. Er zijn geen kosten verbonden aan deze betalingswijze voor de Koper. De uitvoering van de betaling is afhankelijk van de ondertekening van het kredietcontract voorgesteld door Cetelem. Elke contractbreuk (annulering van de bestelling, opzegging, enz.), om welke reden dan ook, zal leiden tot de beëindiging van de contractuele relatie tussen de Koper en Cetelem.

 • De Verkoper aanvaardt op voorhand de toekenning van krediet overeengekomen tussen Cetelem en de Koper. Alleen Cetelem neemt de kredietbeslissing binnen maximaal 24 uur, rekening houdend met de openingsuren van de BNB. De beslissing wordt genomen in overeenstemming met de wettelijke regels die van toepassing zijn op consumentenkrediet.
 • Indien Cetelem ermee instemt krediet te verlenen aan de Koper, zal het bedrag betaald worden via krediet. Elke weigering van Cetelem om krediet te verlenen voor een bestelling kan resulteren in de annulering van de bestelling, tenzij de Koper ermee instemt contant te betalen.

 

3 – Leveringsvoorwaarden

Alle leveringen worden uitgevoerd door lokale leveringsbedrijven. Dit zijn derde dienstverleners van de Verkoper.

3.1 Door het plaatsen van een bestelling gaat de Koper er uitdrukkelijk mee akkoord dat zijn/haar gegevens (naam, adres, telefoonnummer, enz.) aan het leveringsbedrijf worden doorgegeven.
Tenzij tussen de partijen uitdrukkelijk bijzondere voorwaarden zijn overeengekomen, bedraagt de leveringstermijn 8 tot 12 weken vanaf de ondertekening van de bestelbon, behoudens overmacht of onvoorziene omstandigheden. Het is niet mogelijk tijdstippen voor de levering te geven. De verkoper verbindt zich ertoe alles in het werk te stellen om de door de koper bestelde producten binnen de bovengenoemde termijnen te leveren.

3.2 De leveringstarieven zijn als volgt:

 

ECO-LEVERING

levering voor de deur + terugname op de benedenverdieping

45€

COMFORT LEVERING

Levering in de gebruiksruimte + terugname op de benedenverdieping

49€

LEVERING MET INDIENSTSTELLING

Levering in de gebruiksruimte met installatie van matras en spiraalpoten + terugname op de benedenverdieping

59€

LEVERING MET INSTALLATIE EN MONTAGE

Levering in de gebruiksruimte + montage van het bedframe "HASENA"

139€

 

Er wordt gepreciseerd dat deze prijzen gelden voor leveringen, binnen een straal van 30 km van de winkel die zich het dichtst bij de woonplaats van de koper bevindt.

Voor leveringen binnen een straal van meer dan 30 km kan aan de koper een extra vergoeding worden gevraagd. Het bedrag van deze toeslag hangt af van het contract tussen de verkoper en het leveringsbedrijf (zie voorwaarden in de winkel).

 

3.3 De Koper verbindt zich ertoe aanwezig te zijn op de dag van de levering. In geval van afwezigheid die niet ten minste 24 uur van tevoren is gemeld, is de verkoper gerechtigd een tweede levering in rekening te brengen.
Indien de goederen door een derde in ontvangst worden genomen, verbindt de koper zich ertoe zijn identiteit aan de winkel mee te delen, maar hij mag het leveringsadres niet wijzigen, tenzij met het uitdrukkelijke akkoord van de winkel, die het akkoord van het leveringsbedrijf moet verkrijgen. Als de bestelde producten niet binnen de aangegeven periode zijn geleverd, of bij gebreke daarvan binnen de wettelijke termijn van dertig (30) dagen, na de indicatieve leverdatum, om een andere reden dan overmacht of het feit van de Koper, kan de verkoop worden opgelost op schriftelijk verzoek van de Koper. De door de koper betaalde bedragen worden uiterlijk 14 dagen na de datum van beëindiging van het contract aan hem terugbetaald, met uitsluiting van enige vergoeding of inhouding.

3.4 Bij ontvangst van de goederen moet de Koper:

 • - de conformiteit van de goederen met de bestelling controleren

 • - controleren of er tijdens het vervoer geen schade is opgetreden

 • - eventuele nuttige voorbehouden op het ontvangstbewijs zelf vermeld

 • - een foto sturen naar de winkel waar hij de goederen heeft gekocht


Geen enkele klacht betreffende de staat van het product of de aard ervan wordt in aanmerking genomen wanneer de Koper de leveringsbon zonder voorbehoud heeft ondertekend. De producten worden geacht conform te zijn en vrij van eventuele duidelijke gebreken en geen enkele claim wordt geldig aanvaard door de verkoper.

 

 

4 – AFHALING VAN DE BESTELLING – TERMIJN VOOR DE AFHALING DOOR DE KOPER

De koper die in kennis wordt gesteld van de beschikbaarheid van de bestelde goederen in de winkel is verplicht deze binnen 3 maanden af te halen.
Na deze termijn behoudt de verkoper zich het recht voor de niet teruggenomen goederen opnieuw te verkopen en een creditnota te genereren. De verkoper zal niet overgaan tot enige terugbetaling op grond van artikel 4.

 

5 – 200 NACHTEN OP PROEF

Wij raden de koper aan om de verpakking in perfecte staat te houden om van het aanbod "200 nachten op proef" te kunnen profiteren. Ter herinnering: uitzonderlijke goederen (cf. Artikel 1) is uitgesloten van dit aanbod.
Voor elke aankoop van een nieuwe matras tegen een minimumprijs van €299 inclusief BTW, heeft de koper het recht om de matras tussen de 31ste dag en de 200ste dag na de datum van terbeschikkingstelling van de aankoop eenmaal kosteloos te vervangen.
Deze periode van 30 dagen is nodig om de koper te laten wennen en het comfort van de matras echt te evalueren.
Om van deze service gebruik te maken, moet de koper naar de winkel waar hij/zij de aankoop heeft gedaan, met de originele factuur, en de matras op eigen gelegenheid terugsturen.
De Koper moet de eerste matras in perfecte staat en in de originele verpakking terugsturen. Anders neemt de winkel het beddengoed niet terug.
Om van het aanbod "200 nachten op proef" of de garantie (zie "6. Algemene garantievoorwaarden"), wat het ook moge zijn, te profiteren, moet de Koper dus minimaal:

 • - Bescherm de matras met een waterdichte matrashoes
 • - Plaats de matras op een geschikte basis in perfecte staat.
 • - Plaats de matras op een geschikte basis in perfecte staat.


De matras mag nooit rechtstreeks op de vloer of op een niet-geventileerd oppervlak worden geplaatst.
Indien het door de klant gekozen nieuwe product de levering omvat, wordt deze gefactureerd volgens de tarieven van 3.2 van de AV.
Indien de gekozen nieuwe matras goedkoper is dan de eerste gekochte matras, ontvangt de koper een tegoedbon voor een periode van 6 maanden en ter waarde van het prijsverschil tussen beide producten, te gebruiken in dezelfde winkel.
Indien de gekozen nieuwe matras duurder is dan de eerste gekochte matras, zal de koper het prijsverschil tussen beide producten moeten betalen.
De tweede matras komt niet in aanmerking voor de aanbieding "200 nachten op proef”.

 

NB : Indien het Gemoedsrustpakket (zie "7. Gemoedsrustpakket") werd onderschreven, wordt de matras die in aanmerking komt voor de "200 nachten op proef" terugbetaald (en niet omgeruild) indien deze vóór de 50ste dag wordt teruggestuurd. Na deze periode geldt het aanbod "200 nachten op proef" zoals uiteengezet in artikel 5.
Het Gemoedsrustpakket zal opnieuw aan de Koper worden aangeboden op het nieuwe omgeruilde product, tegen de tarieven die gelden op het moment van de omruiling.

 

6 – ALGEMENE GARANTIEVOORWAARDEN

Alle producten voldoen aan de Belgische wet- en regelgeving. Het is de verantwoordelijkheid van de koper om de normale gebruiksomstandigheden te beoordelen. Om in aanmerking te komen voor een garantie, ongeacht of deze wettelijk (6.1) of commercieel (6.2) is, moet de koper zich ervan vergewissen dat deze verenigbaar is met zijn gebruik, zijn installatie en met de aanvullende producten die hij reeds bezit.

De Koper wordt sterk aangeraden het artikel over de uitsluiting van garantie te raadplegen (zie "6.3 Uitsluiting van garantie") alvorens het product te gebruiken en/of in gebruik te nemen.

 

6.1 Wettelijke garantie van de verkoper

GOBREL, een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 116/118 Boulevard des Canadiens in Dottenijs (7711) staat garant voor de conformiteit van de goederen met het contract, waardoor de Koper een beroep kan doen op de wettelijke conformiteitsgarantie van de artikelen 1649 bis tot 1649 octies van het Burgerlijk Wetboek.

6.1.1 Bepalingen van burgerlijk wetboek

 

De Verkoper heeft de plicht om tegenover de Koper te reageren op elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat tijdens de levering van de producten. In België is de wettelijke periode voor de verkoop van nieuwe goederen 2 jaar vanaf de datum van levering van het product aan de koper. Als er tijdens de garantieperiode een niet-naleving optreedt, wordt aangenomen dat het defect bestond ten tijde van de productuitgifte. In geval van onenigheid is het aan de Verkoper om het tegendeel te bewijzen.

De wet vereist dat de koper de verkoper binnen twee maanden na de dag waarop de koper het defect heeft geconstateerd, op de hoogte stelt van het bestaan van de niet-naleving. De Verkoper en de Koper kunnen echter instemmen met een langere periode. De wettelijke garantie vereist dat de Verkoper tegenover de Koper antwoordt op elk gebrek aan overeenstemming dat bestond op het moment van levering van het onroerend goed. Er is geen gebrek aan naleving als, op het moment van het aangaan van het verkoopcontract, de Koper werd er specifiek van op de hoogte gebracht dat een bepaald kenmerk van het onroerend goed afwijkt van de objectieve nalevingscriteria en dat de Koper deze afwijking uitdrukkelijk en afzonderlijk heeft aanvaard bij het aangaan van het contract. Bovendien is de Verkoper, overeenkomstig de artikelen 1641 tot en met 1649 van het burgerlijk wetboek, gebonden met betrekking tot de Koper met betrekking tot de verborgen (niet duidelijk) defecten van de producten. Voor de Koper is dit regime van toepassing zodra de wettelijke garantieperiode van twee jaar is verstreken. Het schema voor verborgen gebreken is niet van toepassing als de Koper op het moment van aankoop op de hoogte was van deze gebreken.

De wettelijke garantie is nooit van toepassing in de volgende gevallen:

 

 • - Schade veroorzaakt door normale slijtage, accidentele of opzettelijke wijzigingen aan de producten door de koper, inclusief oneigenlijk gebruik en blootstelling aan vocht, vuur, aardbeving en andere externe oorzaken;
 • - Schade veroorzaakt door gebruik op een manier die niet in overeenstemming is met de verstrekte instructies en informatie.

De Koper wordt uitgenodigd om https://economie.fgov.be/nl te raadplegen als hij meer informatie wil.

 

6.2 Commerciële garantie 

Deze uitgebreide garantie is bedoeld om de kern van de matras te beschermen tegen abnormale doorbuiging of voortijdige vervorming onder normale gebruiksomstandigheden, op een geschikte ondergrond in perfecte staat.

Er zij op gewezen dat de fase van aanpassing aan uw lichaamsvorm kan leiden tot een lichte inzakking van minder dan 20% van het vulmateriaal. Dit is normaal en valt niet onder de garantie.

De bedbodems en hun motoren zijn 2 jaar bij normaal gebruik gegarandeerd tegen productiefout.

Deze garantie van 2 jaar geldt alleen voor het frame van het lattenbodem.

De toepassing van de commerciële garantie is afhankelijk van de overlegging van de factuur.

Er zij op gewezen dat er een beginsel op de matrassen bestaat dat bekend staat als "veroudering", hetgeen neerkomt op een aftrek van de gebruikswaarde van het product gedurende de periode tussen de aankoop en de datum van het beroep op de garantie. Zo wordt de restwaarde van het product waarvoor een kredietnota wordt opgesteld, berekend volgens onderstaande tabel:

 

Garantie 0 tot 2 jaar

       Garantie van 2 tot < 3 jaar

      Garantie van 3 tot < 4 jaar

     Garantie van 4 tot < 5 jaar

100% van de waarde

       80 % van de waarde

      60 % van de waarde

     40 % van de waarde

 

Met deze garantie verbinden wij ons ertoe een tegoedbon af te geven die overeenkomt met de restwaarde van het product. Er worden geen terugbetalingen gedaan

Elke vervanging of reparatie heeft niet tot gevolg dat de duur van de garantie of van de "200 nachten op proef" wordt verlengd.

NB : Als het Gemoedsrustpakket (zie "7. Gemoedsrustpakket") is onderschreven, is de matras die profiteert van de aanbieding "Proefperiode van 200 nachten" niet onderworpen aan enige degressie, ongeacht de totale duur van de garantie.

 

6.3 Uitsluiting van garantie

De garanties (zie 6.1 en 6.2) gelden voor nieuwe, "tweede keus", tentoonstellingsproducten en retourproducten 200 nachten.

Om van de garantie te kunnen genieten, moet het product in perfecte staat, vrij van vlekken en onbeschadigd, in de originele verpakking, compleet en vergezeld van de originele bestelbon of factuur worden teruggestuurd.

Meer bepaald moeten de matrassen aan de volgende voorwaarden voldoen om voor de garanties in aanmerking te komen:

 • - De matras moet zijn geplaatst op een geschikte bedbodem die in perfecte staat verkeert, d.w.z. die de levensduur en de kwaliteit van de matras niet kan aantasten.
 • - Veer- en microveermatrassen mogen niet worden gebruikt op lattenbodems met een ruimte tussen de latten van meer dan 5 cm.
 • - De matras moet rigoureus beschermd zijn door een waterdichte matrashoes.
 • - De matras mag nooit rechtstreeks op de vloer of op een niet-geventileerd oppervlak zijn gelegd.
 • - De matras moet ten minste tweemaal per maand zijn gekeerd (hoofd/voeten en voor/achter), tenzij voor de matras anders is bepaald.
 • - Het etiket op de rand van de matras mag in geen geval worden verwijderd

 

De garanties dekken niet:

 

 • - Schade die het gevolg kan zijn van gebrek aan onderhoud, onjuiste montage, oneigenlijk gebruik, gebruik voor professionele of commerciële doeleinden, corrosie, oxidatie, ongeval, een abnormaal fenomeen van vochtigheid of hitte (schimmel, sporen van vochtigheid, verslechtering wegens verbranding), poging tot reparatie of andere transformaties die aan het product zijn aangebracht (zagen, boren, ...), noch de aantasting van de weefsels van bekleding, naaigaren of andere elementen waarvan het goede gedrag is gekoppeld aan de gebruiksvoorwaarden.
 • - Cosmetische schade en schade aan uiterlijk.
 • - Latten, eindkappen en kogelgewrichten van bedbodems en bedden.

 

7 – GEMOEDSRUSTPAKKET

Het Gemoedsrustpakket is een service ter uitbreiding van de garantie op de in de winkel vermelde producten. Het Gemoedsrustpakket geldt per product en niet voor de gehele bestelling. Het product of de producten die van het Gemoedsrustpakket profiteren, de duur van de garantieverlenging en de prijs ervan worden gespecificeerd in de bijzondere voorwaarden die op de factuur van de klant worden vermeld. Het Gemoedsrustpakket moet tegelijk met de bestelling worden afgesloten. De diensten van het Gemoedsrustpakket zijn als volgt:

 

 • - De duur van de productgarantie wordt verlengd
 • - Tevredenheid of terugbetalingsdienst, behalve voor uitzonderlijke goederen (zie artikel 1)
 • - De kosten voor het terugnemen en leveren van het nieuwe product worden door de verkoper gedekt.

 

7.1 Gemoedsrustpakket en garantie

Zoals hierboven vermeld, indien het product voldoet aan de voorwaarden voor de toepassing van de garanties (zie "6. Garanties") en het dus door de dienst na verkoop van de Koper is aanvaard, zal geen waardevermindering worden toegepast (zie "6.2 Commerciële garantie"). Voor het beschadigde product zal dus een tegoedbon van 100% van de waarde worden opgesteld.

 

7.2 "Tevreden en terugbetaald" optie (exclusief uitzonderlijke goederen (Zie. Artikel 1))

Vanaf de 31ste dag van de aankoopdatum tot de 50ste dag heeft de Koper de mogelijkheid om de aankoopprijs terugbetaald te krijgen die is betaald voor het product dat in aanmerking komt voor het Gemoedsrustpakket. De prijs die is betaald voor het « Gemoedsrustpakket » wordt als zodanig niet terugbetaald. Het blijft vrij om een krediet of een transactie te kiezen voor een product van hetzelfde bereik volgens de voorraden die beschikbaar zijn op de dag van de uitwisseling. De toestand van het product moet beantwoorden aan de opgelegde criteria om van het aanbod "200 nachten op proef" te kunnen genieten (zie "5. 200 nachten op proef"). Het product moet door de klant en op eigen kracht worden geretourneerd.

 

8 – GEGARANDEERD LAAGSTE PRIJS - UITVOERINGSVOORWAARDEN

De Koper heeft de mogelijkheid om de volledige terugbetaling te vragen van een product dat hij in de winkel van een Verkoper heeft gekocht, dankzij het principe "gegarandeerd laagste prijs". Deze optie is strikt onderworpen aan de volgende voorwaarden:

 

 • - Het product minder dan 8 dagen geleden in een van de winkels van de verkoper hebben gekocht
 • - Een identieke matras goedkoper hebben gevonden dan de matras die bij de verkoper is gekocht en in een concurrerende winkel wordt aangeboden (behalve op internet)
 • - De concurrerende winkel moet gevestigd zijn binnen een straal van minder dan 30km rond de plaats van aankoop.
 • - Het product moet in perfecte staat naar de winkel worden teruggestuurd, overeenkomstig de eisen die in deze AV zijn vastgelegd (zie " 200 nachten op proef" en "6. Algemene garantievoorwaarden").

 

Deze voorwaarden zijn cumulatief om van deze dienst gebruik te kunnen maken.

 

9 –  TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

Alle contracten zijn naar Belgisch recht. De toepassing van het Verdrag van Wenen inzake verkoopcontracten is uitdrukkelijk uitgesloten.

In geval van een geschil met een winkel moet de Koper contact opnemen met de klantendienst op het volgende adres: sav@lrdm.eu of telefonisch op het nummer 056 93 01 17 tussen 8 en 18 uur (van maandag tot vrijdag).

Volgens de EU-verordeningen inzake geschillenbeslechting en in overeenstemming met art. 14.1 van Verordening ( EU ) 524/2013, we informeren u dat de Europese Commissie alle consumenten een online platform voor geschillenbeslechting biedt dat beschikbaar is via de volgende link: http://ec.europa.eu/consumers/odr/..

Bij gebreke van een minnelijke schikking van het geschil zullen alle geschillen waartoe de koop- en verkoopverrichtingen gesloten in toepassing van deze algemene verkoopvoorwaarden aanleiding zouden kunnen geven, zowel wat hun geldigheid, hun interpretatie, hun uitvoering, hun beëindiging en hun gevolgen betreft, en die niet in der minne tussen de verkoper en de klant konden worden geregeld, aan de bevoegde rechtbanken worden voorgelegd onder de voorwaarden van het gemeen recht.

 

10 – BEHANDELING VAN MEUBELAFVAL

Meubelelementen aan het einde van de levensduur mogen niet worden weggegooid in de vuilnisbak of in de sorteerbakken van de gemeente, overeenkomstig Verordening (EG) nr. 44/2001 van de Raad van 22 december 2000. Een van de doelstellingen van deze regelgeving is het beperken van afval van grondstoffen en het beschermen van het milieu en de menselijke gezondheid.

Er zijn ook 3 mogelijkheden beschikbaar voor de Koper:

 

  • - Retourneer gebruikte apparatuur naar een van onze winkels of naar een van de vervoerders in het geval van een verzoek om levering van een nieuw product. Ze verbinden zich ertoe het gratis terug te nemen op vertoon van het aankoopbewijs van een nieuw product van dezelfde aard op de website van de verkoper of in de winkel.
  • - of afgedankte apparatuur afgeven bij lokale afvalplaatsen of inzamelpunten die zijn opgezet door lokale autoriteiten.
  • - of om de apparatuur aan een sociale vereniging (Emmaus, Envie, etc. te geven).

De teruggave van het gebruikte product in de winkel of door de drager kan alleen worden uitgevoerd als het gebruikte product in een perfecte bescherming is verpakt en hermetisch is afgesloten. De verkoper behoudt zich het recht voor om te weigeren het gebruikte product terug te nemen, wat een risico kan vormen voor de veiligheid en gezondheid van het personeel dat verantwoordelijk is voor de terugname.

 

11 – DATA EN PERSOONLIJKE GEGEVENS

 

Als onderdeel van onze commerciële relatie is de verkoper als controller verplicht om een bepaald aantal verplichte nominatieve gegevens te verzamelen die worden aangegeven met een asterisk.

Deze gegevens zijn nodig voor de verwerking van uw bestelling, het beheer van onze commerciële relatie, de implementatie van juridische en commerciële garanties.

Als deze informatie niet wordt verstrekt, kan dit ertoe leiden dat de bestelling van de koper niet kan worden verwerkt. Deze gegevens zijn bedoeld voor de verkoper en kunnen worden meegedeeld aan dienstverleners die we naar behoren hebben geautoriseerd (b.v. bezorgbedrijven) of aan een administratieve of gerechtelijke autoriteit die daarom vraagt.

De Koper heeft het recht op toegang, rectificatie, bezwaar tegen, overdraagbaarheid en verwijdering van de gegevens die op hem betrekking hebben, en het recht om de verwerking die op hem betrekking heeft te beperken, die hij elektronisch kan uitoefenen door te schrijven naar: dataprotection@lrdm.eu

 

 12 – ECO-MEUBILAIR

GOBREL, met maatschappelijke zetel te 116/118 Boulevard des Canadiens, 7711 DOTTIGNIES, in zijn hoedanigheid van marketeer van meubelelementen, is geregistreerd onder het ledennummer VALUMAT: 00680. Dit aantal garandeert dat we door ons aan VALUMAT te houden, voldoen aan onze wettelijke verplichtingen op het gebied van milieu.