Algemene Verkoopvoorwaarden Voor Winkels Geactualiseerd Op 30.09.2022

GOBREL - 116/118 Boulevard des Canadiens – 7711 Dottenijs
Bedrijfsnummer : 0446 782 889
Telefoonnummer: +32 26 691 715 / E-mailadres: internet@lrdm.eu

 

1 – Toepassingsgebied

De onderhavige algemene verkoopvoorwaarden (hierna "AV" genoemd) zijn van rechtswege van toepassing op elke verkoop tussen de onderneming GOBREL die handelt onder de handelsnaam "DE MATRASSENKONING" (hierna "de Verkoper" genoemd) en de consument in de zin van het inleidende artikel van de Consumentenwet (hierna "de Koper" genoemd).
De koper verklaart kennis te hebben genomen van deze algemene verkoopvoorwaarden en ze te hebben aanvaard vóór zijn onmiddellijke aankoop of het plaatsen van zijn bestelling. In dit verband zijn zij tegen hem uitvoerbaar overeenkomstig de bepalingen van artikel 1119 van het Burgerlijk Wetboek.
Elke bestelling of onmiddellijke aankoop impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding van de AV, die voorrang hebben op alle andere voorwaarden, met name die welke van toepassing zijn op de verkoop via internet, met uitzondering van eventuele bijzondere voorwaarden die uitdrukkelijk tussen de koper en de verkoper zijn overeengekomen.
Elke bestelling of onmiddellijke aankoop impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding van de AV, die voorrang hebben op alle andere voorwaarden, met name die welke van toepassing zijn op de verkoop via internet, met uitzondering van eventuele bijzondere voorwaarden die uitdrukkelijk tussen de koper en de verkoper zijn overeengekomen.
Het is de verantwoordelijkheid van de koper om zich ervan te vergewissen dat de gekochte goederen verenigbaar zijn met het gebruik waarvoor zij bestemd zijn en met name, rekening houdend met de configuratie van het gebouw of de toegangen daartoe, dat de goederen in de ruimte van zijn keuze kunnen worden vervoerd.

 

2 – Prijs en betalingsvoorwaarden

2.1 De productaanbiedingen en hun prijzen kunnen te allen tijde worden gewijzigd en zijn geldig zolang de voorraad strekt.
Alle prijzen van de aangeboden producten zijn uitgedrukt in euro, inclusief alle belastingen, inclusief eco-bijdrage, exclusief de bijdrage in de leveringskosten en eventueel de inbedrijfstellingskosten (zie "3. Leveringsvoorwaarden").

2.2 De Verkoper behoudt zich het recht voor om elke bestelling te weigeren van een klant waarmee een geschil bestaat of heeft bestaan over de betaling van een eerdere bestelling.

2.3 De Koper kan kiezen tussen de volgende betalingswijzen:

 • - contante betaling

 • - of betaling in termijnen met Alma

2.3.1 Contante betaling
Bij gebreke van bijzondere voorwaarden die de verkoper en de koper strikt binden, gelden de volgende betalingsvoorwaarden:

 • - De volledige betaling van de bestelling moet op het ogenblik van de aankoop gebeuren indien de goederen worden meegenomen of indien de leveringsdatum is vastgesteld.

 • - In geval van uitgestelde levering dient de klant een aanbetaling te doen van minimaal 30% van de verkoopprijs inclusief BTW en 50% voor "te grote" goederen of specifieke bestellingen. Deze waarborg is in geen geval te vergelijken met een aanbetaling in de zin van artikel 1590 van het Burgerlijk Wetboek.

 • - De betaling van het saldo is verschuldigd op de dag waarop de leveringsdatum wordt vastgesteld. Geen enkel product wordt geleverd totdat de volledige prijs is betaald.

2.3.2 Betaling in termijnen met Alma
Betaling in meerdere termijnen is mogelijk via onze partner Alma. De veiligheid van de betalingen wordt gewaarborgd door Alma en haar dienstverleners.
Alle betalingen worden beschermd door 3 D Secure. Elke contractbreuk (annulering van de bestelling, opzegging, enz.), om welke reden dan ook, heeft de beëindiging van de contractuele band tussen de koper en Alma tot gevolg.
Alma is een beheerder van telepayment en geeft een elektronisch certificaat af dat geldt als bewijs van het bedrag en de datum van de transactie overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 1316 en volgende van het burgerlijk wetboek.

  • - Betaling in 2, 3 of 4 keer
   - Alleen bestellingen met een totale waarde tussen 50€ en 3000€ komen in aanmerking.
   - Er worden u geen kosten in rekening gebracht voor deze betaalmethode.

  • - Betaling via krediet in 10 termijnen
   - Alleen bestellingen met een totale waarde tussen 300€ en 3000€ komen in aanmerking.
   - Er wordt 4% van de totale bestelling in rekening gebracht.
   - Betaling via krediet is mogelijk voor de betaling van uw aankopen via onze partner Alma, de uitvoering van de betaling is afhankelijk van de ondertekening van het door Alma voorgestelde kredietcontract.
   - Wij aanvaarden bij voorbaat de kredietverlening die tussen Alma en uzelf wordt afgesloten, overeenkomstig artikel L312-46 van het consumentenwetboek. Indien Alma u krediet verleent, wordt het bedrag op krediet betaald overeenkomstig artikel L312-45 van het consumentenwetboek. Elke weigering van Alma om krediet te verlenen voor een bestelling kan leiden tot annulering van de bestelling, tenzij u instemt met contante betaling.

 

3 – Leveringsvoorwaarden

Alle leveringen worden uitgevoerd door lokale leveringsbedrijven. Dit zijn derde dienstverleners van de Verkoper.

3.1 Door het plaatsen van een bestelling gaat de Koper er uitdrukkelijk mee akkoord dat zijn/haar gegevens (naam, adres, telefoonnummer, enz.) aan het leveringsbedrijf worden doorgegeven.
Tenzij tussen de partijen uitdrukkelijk bijzondere voorwaarden zijn overeengekomen, bedraagt de leveringstermijn 8 tot 10 weken vanaf de ondertekening van de bestelbon, behoudens overmacht of onvoorziene omstandigheden. Het is niet mogelijk tijdstippen voor de levering te geven.

3.2 De leveringstarieven zijn als volgt:

 

ECO-LEVERING

levering voor de deur + terugname op de benedenverdieping

45€

COMFORT LEVERING

Levering in de gebruiksruimte + terugname op de benedenverdieping

49€

LEVERING MET INDIENSTSTELLING

Levering in de gebruiksruimte met installatie van matras en spiraalpoten + terugname op de benedenverdieping

59€

LEVERING MET INSTALLATIE EN MONTAGE

Levering in de gebruiksruimte + (uitsluitend) montage va het bedframe "HASENA" en BOX (Cassia, Arca, Casa) + terugname op de benedenverdieping

139€

 

Er wordt gepreciseerd dat deze prijzen gelden voor leveringen in Europees Frankrijk, met uitzondering van Corsica, binnen een straal van 30 km van de winkel die zich het dichtst bij de woonplaats van de koper bevindt.

Voor leveringen binnen een straal van meer dan 30 km kan aan de koper een extra vergoeding worden gevraagd. Het bedrag van deze toeslag hangt af van het contract tussen de verkoper en het leveringsbedrijf (zie voorwaarden in de winkel).

 

3.3 De Koper verbindt zich ertoe aanwezig te zijn op de dag van de levering. In geval van afwezigheid die niet ten minste 24 uur van tevoren is gemeld, is de verkoper gerechtigd een tweede levering in rekening te brengen.
Indien de goederen door een derde in ontvangst worden genomen, verbindt de koper zich ertoe zijn identiteit aan de winkel mee te delen, maar hij mag het leveringsadres niet wijzigen, tenzij met het uitdrukkelijke akkoord van de winkel, die het akkoord van het leveringsbedrijf moet verkrijgen.

3.4 Bij ontvangst van de goederen moet de Koper:

 • - de conformiteit van de goederen met de bestelling controleren

 • - controleren of er tijdens het vervoer geen schade is opgetreden

 • - eventuele nuttige voorbehouden op het ontvangstbewijs zelf vermeld

 • - een foto sturen naar de winkel waar hij de goederen heeft gekocht


Geen enkele klacht betreffende de staat van het product of de aard ervan wordt in aanmerking genomen wanneer de Koper de leveringsbon zonder voorbehoud heeft ondertekend.

 

 

4 – AFHALING VAN DE BESTELLING – TERMIJN VOOR DE AFHALING DOOR DE KOPER

De koper die in kennis wordt gesteld van de beschikbaarheid van de bestelde goederen in de winkel is verplicht deze binnen 3 maanden af te halen.
Na deze termijn behoudt de verkoper zich het recht voor de niet teruggenomen goederen opnieuw te verkopen en een creditnota te genereren. De verkoper zal niet overgaan tot enige terugbetaling op grond van artikel 4.

 

5 – 200 NACHTEN OP PROEF

Wij raden de koper aan om de verpakking in perfecte staat te houden om van het aanbod "200 nachten op proef" te kunnen profiteren.
Voor elke aankoop van een nieuwe matras tegen een minimumprijs van €299 inclusief BTW, heeft de koper het recht om de matras tussen de 31ste dag en de 200ste dag na de datum van terbeschikkingstelling van de aankoop eenmaal kosteloos te vervangen.
Deze periode van 30 dagen is nodig om de koper te laten wennen en het comfort van de matras echt te evalueren.
Om van deze service gebruik te maken, moet de koper naar de winkel waar hij/zij de aankoop heeft gedaan, met de originele factuur, en de matras op eigen gelegenheid terugsturen.
De Koper moet de eerste matras in perfecte staat en in de originele verpakking terugsturen. Anders neemt de winkel het beddengoed niet terug.
Om van het aanbod "200 nachten op proef" of de garantie (zie "6. Algemene garantievoorwaarden"), wat het ook moge zijn, te profiteren, moet de Koper dus minimaal:

 • - Bescherm de matras met een waterdichte matrashoes
 • - Plaats de matras op een geschikte basis in perfecte staat.
 • - Plaats de matras op een geschikte basis in perfecte staat.


De matras mag nooit rechtstreeks op de vloer of op een niet-geventileerd oppervlak worden geplaatst.
Indien het door de klant gekozen nieuwe product de levering omvat, wordt deze gefactureerd volgens de tarieven van 3.2 van de AV.
Indien de gekozen nieuwe matras goedkoper is dan de eerste gekochte matras, ontvangt de koper een tegoedbon voor een periode van 6 maanden en ter waarde van het prijsverschil tussen beide producten, te gebruiken in dezelfde winkel.
Indien de gekozen nieuwe matras duurder is dan de eerste gekochte matras, zal de koper het prijsverschil tussen beide producten moeten betalen.
De tweede matras komt niet in aanmerking voor de aanbieding "200 nachten op proef”. Le matelas ne doit, en aucun cas, être posé directement sur le sol ou sur un support non aéré

 

NB : Indien het Gemoedsrustpakket (zie "7. Gemoedsrustpakket") werd onderschreven, wordt de matras die in aanmerking komt voor de "200 nachten op proef" terugbetaald (en niet omgeruild) indien deze vóór de 50ste dag wordt teruggestuurd. Na deze periode geldt het aanbod "200 nachten op proef" zoals uiteengezet in artikel 5.
Het Gemoedsrustpakket zal opnieuw aan de Koper worden aangeboden op het nieuwe omgeruilde product, tegen de tarieven die gelden op het moment van de omruiling.

 

6 – ALGEMENE GARANTIEVOORWAARDEN

Alle producten voldoen aan de Franse wet- en regelgeving. Het is de verantwoordelijkheid van de koper om de normale gebruiksomstandigheden te beoordelen. Om in aanmerking te komen voor een garantie, ongeacht of deze wettelijk (6.1) of commercieel (6.2) is, moet de koper zich ervan vergewissen dat deze verenigbaar is met zijn gebruik, zijn installatie en met de aanvullende producten die hij reeds bezit.

De Koper wordt sterk aangeraden het artikel over de uitsluiting van garantie te raadplegen (zie "6.3 Uitsluiting van garantie") alvorens het product te gebruiken en/of in gebruik te nemen.

 

6.1 Wettelijke garantie van de verkoper

GOBREL, een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 116/118 Boulevard des Canadiens in Dottenijs (7711) staat garant voor de conformiteit van de goederen met het contract, waardoor de Koper een beroep kan doen op de wettelijke conformiteitsgarantie van de artikelen L. 217-4 en volgende van het Wetboek voor de Consument of de garantie van gebreken aan het verkochte goed in de zin van de artikelen 1641 en volgende van het Burgerlijk Wetboek.

In dit verband en ter informatie van de Koper worden de teksten van de artikelen L. 217-4, L. 217-5, L. 217-12 en L. 217-16 van het Consumentenwetboek, alsmede die van de artikelen 1641 en 1648 van het Burgerlijk Wetboek hieronder weergegeven (6.1.1 en 6.1.2).
Voor alle duidelijkheid wordt eraan herinnerd dat de wettelijke garanties van overeenstemming en tegen verborgen gebreken onafhankelijk van de commerciële garantie van artikel 6.2 van de AV van toepassing zijn.

6.1.1 Bepalingen van het consumentenwetboek

 

Art. L. 217-4 → De verkoper levert de goederen in overeenstemming met de overeenkomst en is aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat op het ogenblik van de levering bestaat.

Hij is eveneens aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat voortvloeit uit de verpakking, de montagevoorschriften of de installatie, indien deze volgens het contract tot zijn verantwoordelijkheid behoren of onder zijn verantwoordelijkheid zijn uitgevoerd.

 

Art. L. 217-5 → De goederen zijn in overeenstemming met de overeenkomst:

1° Als het geschikt is voor het gebruik dat normaal van een vergelijkbaar goed verwacht kan worden en, indien van toepassing:

 

 • - als het goed overeenkomt met de beschrijving die door de verkoper gegeven is en de kwaliteiten bezit die de verkoper aan de koper in de vorm van een voorbeeld of model gepresenteerd heeft;
 •  - als het goed de kwaliteiten heeft die een koper redelijkerwijze kan verwachten op basis van de openbare verklaringen van de verkoper, de fabrikant of diens vertegenwoordiger, met name in reclame of op het etiket;

 

2° Als het goed over de kenmerken beschikt die in onderling overleg door de partijen werden vastgesteld of eigen zijn aan een bepaald gebruik dat de koper wenst, uitgelegd aan de verkoper en begrepen door de verkoper.

 

Art. L. 217-12 → De rechtsvordering als gevolg van gebrek aan overeenstemming vervalt twee jaar na levering van de goederen (L. no 2020-105 van 10 feb. 2020, art. 23, van kracht op 1ste jan. 2022) « onverminderd de laatste twee alinea's van artikel L. 217-9 ».

Art. L. 217-16 → Wanneer de koper de verkoper in de loop van de hem bij de aankoop of reparatie van een roerend goed verleende handelsgarantie verzoekt om een door de garantie gedekte reparatie, wordt een eventuele periode van immobilisatie van ten minste zeven dagen toegevoegd aan de nog lopende garantieperiode.

 

Deze termijn loopt vanaf de datum van het verzoek om interventie van de koper of vanaf het tijdstip waarop de betrokken zaak voor reparatie ter beschikking wordt gesteld, indien dit later is dan het verzoek om interventie.

 

6.1.2 Bepalingen van het Burgerlijk Wetboek

Art. 1641 → De verkoper is gebonden door de garantie voor verborgen gebreken in het verkochte ding dat het ongeschikt maakt voor het gebruik waarvoor het bedoeld is, of dat dergelijk gebruik zo sterk vermindert dat de koper het niet zou hebben verworven, of zou een lagere prijs hebben gegeven, als hij deze had gekend.

Art. 1648 → De rechtsvordering op grond van koopvernietigende gebreken moet door de koper worden ingesteld binnen de twee jaar na de ontdekking van het gebrek.

 

In het in artikel 1642-1 bedoelde geval moet de vordering op straffe van executie worden ingesteld binnen een jaar na de datum waarop de verkoper van de kennelijke gebreken kan worden ontheven.

 

6.2 Commerciële garantie 

Deze uitgebreide garantie is bedoeld om de kern van de matras te beschermen tegen abnormale doorbuiging of voortijdige vervorming onder normale gebruiksomstandigheden, op een geschikte ondergrond in perfecte staat.

Er zij op gewezen dat de fase van aanpassing aan uw lichaamsvorm kan leiden tot een lichte inzakking van minder dan 20% van het vulmateriaal. Dit is normaal en valt niet onder de garantie.

De bedbodems en hun motoren zijn bij normaal gebruik gegarandeerd tegen productiefout.

Deze garantie van 2 jaar geldt alleen voor het frame van het lattenbodem.

De toepassing van de commerciële garantie is afhankelijk van de overlegging van de factuur.

Er zij op gewezen dat er een beginsel bestaat dat bekend staat als "veroudering", hetgeen neerkomt op een aftrek van de gebruikswaarde van het product gedurende de periode tussen de aankoop en de datum van het beroep op de garantie. Zo wordt de restwaarde van het product waarvoor een kredietnota wordt opgesteld, berekend volgens onderstaande tabel:

 

Garantie 0 tot 2 jaar

       Garantie van 2 tot < 3 jaar

      Garantie van 3 tot < 4 jaar

     Garantie van 4 tot < 5 jaar

100% van de waarde

       80 % van de waarde

      60 % van de waarde

     40 % van de waarde

 

Elke vervanging of reparatie heeft niet tot gevolg dat de duur van de garantie of van de "200 nachten op proef" wordt verlengd.

NB : Als het Gemoedsrustpakket (zie "7. Gemoedsrustpakket") is onderschreven, is de matras die profiteert van de aanbieding "Proefperiode van 200 nachten" niet onderworpen aan enige degressie, ongeacht de totale duur van de garantie.

 

6.3 Uitsluiting van garantie

De garanties (zie 6.1 en 6.2) gelden voor nieuwe, "tweede keus", tentoonstellingsproducten en retourproducten 200 nachten.

Om van de garantie te kunnen genieten, moet het product in perfecte staat, vrij van vlekken en onbeschadigd, in de originele verpakking, compleet en vergezeld van de originele bestelbon of factuur worden teruggestuurd.

Meer bepaald moeten de matrassen aan de volgende voorwaarden voldoen om voor de garanties in aanmerking te komen:

 • - De matras moet zijn geplaatst op een geschikte bedbodem die in perfecte staat verkeert, d.w.z. die de levensduur en de kwaliteit van de matras niet kan aantasten.
 • - Veer- en microveermatrassen mogen niet worden gebruikt op lattenbodems met een ruimte tussen de latten van meer dan 5 cm.
 • - De matras moet rigoureus beschermd zijn door een waterdichte matrashoes.
 • - De matras mag nooit rechtstreeks op de vloer of op een niet-geventileerd oppervlak zijn gelegd.
 • - De matras moet ten minste tweemaal per maand zijn gekeerd (hoofd/voeten en voor/achter), tenzij voor de matras anders is bepaald.
 • - Het etiket op de rand van de matras mag in geen geval worden verwijderd

 

De garanties dekken niet:

 

 • - Schade die het gevolg kan zijn van gebrek aan onderhoud, onjuiste montage, oneigenlijk gebruik, gebruik voor professionele of commerciële doeleinden, corrosie, oxidatie, ongeval, een abnormaal fenomeen van vochtigheid of hitte (schimmel, sporen van vochtigheid, verslechtering wegens verbranding), poging tot reparatie of andere transformaties die aan het product zijn aangebracht (zagen, boren, ...), noch de aantasting van de weefsels van bekleding, naaigaren of andere elementen waarvan het goede gedrag is gekoppeld aan de gebruiksvoorwaarden.
 • - Cosmetische schade en schade aan uiterlijk.
 • - Latten, eindkappen en kogelgewrichten van bedbodems.

 

7 – GEMOEDSRUSTPAKKET

Het Gemoedsrustpakket is een service ter uitbreiding van de garantie op de in de winkel vermelde producten. Het Gemoedsrustpakket geldt per product en niet voor de gehele bestelling. Het product of de producten die van het Gemoedsrustpakket profiteren, de duur van de garantieverlenging en de prijs ervan worden gespecificeerd in de bijzondere voorwaarden die op de factuur van de klant worden vermeld. Het Gemoedsrustpakket moet tegelijk met de bestelling worden afgesloten. De diensten van het Gemoedsrustpakket zijn als volgt:

 

 • - De duur van de productgarantie wordt verlengd
 • - De kosten voor het terugnemen en leveren van het nieuwe product worden door GOBREL gedekt.

 

7.1 Gemoedsrustpakket en garantie

Zoals hierboven vermeld, indien het product voldoet aan de voorwaarden voor de toepassing van de garanties (zie "6. Garanties") en het dus door de dienst na verkoop van de Koper is aanvaard, zal geen waardevermindering worden toegepast (zie "6.2 Commerciële garantie"). Voor het beschadigde product zal dus een tegoedbon van 100% van de waarde worden opgesteld.

 

7.2 Gemoedsrustpakket en aanbieding « 200 nachten op proef”

Optie "Tevreden of terugbetaald": vanaf de 31ste dag van de aankoopdatum tot de 50ste dag heeft de Koper de mogelijkheid om de aankoopprijs terugbetaald te krijgen die is betaald voor het product dat in aanmerking komt voor het Gemoedsrustpakket. De terugbetaling vindt plaats binnen 30 dagen na terugzending van de matras. De toestand van het product moet beantwoorden aan de opgelegde criteria om van het aanbod "200 nachten op proef" te kunnen genieten (zie "5. 200 nachten op proef").

 

8 – GEGARANDEERD LAAGSTE PRIJS - UITVOERINGSVOORWAARDEN

De Koper heeft de mogelijkheid om de volledige terugbetaling te vragen van een product dat hij in de winkel van een Verkoper heeft gekocht, dankzij het principe "gegarandeerd laagste prijs". Deze optie is strikt onderworpen aan de volgende voorwaarden:

 

 • - Het product minder dan 8 dagen geleden in een van de winkels van de verkoper hebben gekocht
 • - Een identieke matras goedkoper hebben gevonden dan de matras die bij de verkoper is gekocht en in een concurrerende winkel wordt aangeboden (behalve op internet)
 • - De concurrerende winkel moet gevestigd zijn binnen een straal van minder dan 30km rond de plaats van aankoop.
 • - Het product moet in perfecte staat naar de winkel worden teruggestuurd, overeenkomstig de eisen die in deze AV zijn vastgelegd (zie " 200 nachten op proef" en "6. Algemene garantievoorwaarden").

 

Deze voorwaarden zijn cumulatief om van deze dienst gebruik te kunnen maken.

 

9 –  TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

De AV zijn onderworpen aan het Franse recht.

In geval van een geschil met een winkel moet de Koper contact opnemen met de klantendienst op het volgende adres: sav@lrdm.eu of telefonisch op het nummer +32 26 691 715 tussen 8 en 18 uur (van maandag tot vrijdag).

Indien het geschil niet is opgelost en voordat enige gerechtelijke of buitengerechtelijke actie wordt ondernomen, dient de Koper contact op te nemen met de Verkoper per post: Customer Service Store (vermeld de plaats van de betreffende winkel) - GOBREL, 3116/118 Boulevard des Canadiens in Dottenijs (7711)  en/of per e-mail: sav@lrdm.eu. De verkoper en de koper zullen samen prioritair naar een minnelijke oplossing zoeken.

Indien het geschil nog steeds niet is opgelost, kan de Koper een beroep doen op conventionele bemiddeling, bijvoorbeeld bij de Vereniging van Europese Mediators: online op: www.sasmediationsolution-conso.fr / per post: Médiation Solution - 222, chemin de la bergerie 01800 SAINT JEAN DE NIOST / per telefoon: +33 04 82 53 93 06  / per e-mail: contact@sasmediationsolution-conso.fr, of een beroep doen op elke andere alternatieve geschillenbeslechtingsmethode (bijvoorbeeld verzoening), zie de procedure op https://www.justice.fr/conciliation.

Bij gebreke van een minnelijke schikking van het geschil zullen alle geschillen waartoe de koop- en verkoopverrichtingen gesloten in toepassing van deze algemene verkoopvoorwaarden aanleiding zouden kunnen geven, zowel wat hun geldigheid, hun interpretatie, hun uitvoering, hun beëindiging en hun gevolgen betreft, en die niet in der minne tussen de verkoper en de klant konden worden geregeld, aan de bevoegde rechtbanken worden voorgelegd onder de voorwaarden van het gemeen recht.

 

10 – BEHANDELING VAN MEUBELAFVAL

Meubelartikelen aan het einde van hun levensduur mogen niet worden weggegooid in de container of in de container van hun gemeente, in toepassing van decreet nr. 2012-22 van 6 januari 2012. Deze verordeningen hebben met name tot doel de verspilling van grondstoffen te beperken en het milieu en de menselijke gezondheid te beschermen.

U heeft 3 mogelijkheden:

 

 • - ofwel gebruikte apparatuur terug brengen naar één van onze winkels die zich ertoe verbindt deze kosteloos terug te nemen op vertoon van het aankoopbewijs van een nieuw identiek apparaat op leroidumatelas.be
 • - ofwel om de gebruikte apparatuur in te leveren bij recyclingcentra of lokale inzamelpunten die door de lokale autoriteiten zijn opgericht,
 • - ofwel om de uitrusting aan een sociale vereniging te geven (Emmaüs, Rode Kruis ...

 

11 – DATA EN PERSOONLIJKE GEGEVENS

 

In het kader van onze commerciële relatie is GOBREL, als verwerkingsverantwoordelijke, verplicht een aantal verplichte persoonsgegevens te verzamelen die met een asterisk zijn aangegeven. Deze gegevens zijn nodig om uw bestelling te verwerken, onze commerciële relatie te beheren en wettelijke en commerciële garanties uit te voeren.

Als u deze informatie niet verstrekt, kan uw verzoek niet in behandeling worden genomen. Deze gegevens zijn bestemd voor het bedrijf GOBREL en kunnen worden doorgegeven aan dienstverleners die wij naar behoren hebben gemachtigd (bijvoorbeeld leveringsbedrijven) of aan een administratieve of gerechtelijke instantie die hierom verzoekt.

Uw gegevens worden alleen gebruikt voor commerciële prospectie vanaf de Site, per e-mail, met uw uitdrukkelijke toestemming. U hebt het recht van toegang, rectificatie, verzet, overdraagbaarheid en verwijdering van de u betreffende gegevens, alsmede het recht om de verwerking van de u betreffende gegevens te beperken, welk recht u elektronisch kunt uitoefenen door te schrijven naar : dataprotection@lrdm.eu

 

 12 – ECO-MEUBILAIR

GOBREL, waarvan het hoofdkantoor is gevestigd te 116/118 Boulevard des Canadiens, 7711 Dottenijs, is ingeschreven in het Nationaal Register van Meubelfabrikanten onder nummer FR16928. Dit nummer garandeert dat wij, door toe te treden tot Eco-meubilair, voldoen aan de wettelijke verplichtingen die op ons rusten in toepassing van artikel L541-10-1 10 van de Milieucode.